Polski:

Siedziba firmy:
HGA Frachtvermittlung - Handel und Consulting GmbH
Felix-Slavik-Str 4/2/17
1210 Wien

Biuro:
Ungargasse 58/6
A-1030 Wien

Regon: FN 164477d
Sąd rejonowy: Handelsgericht Wien
NIP EU: ATU43902309

Bank:
Bank: Raifeissenbank Wienviertel Nordost eGenmbH
IBAN: AT45 3298 5000 0910 0223
BIC: RLNWATWWZDF

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.hga-com.at przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis

Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Administratorem danych jest HGA GmbH w Austrii, 1030 Wien, Ungargasse 58,

Serwisy www.hga-com.at zawierają odnośniki i linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

Warunki korzystania z naszych serwisów oraz polityka prywatności.

Jakie dane zbieramy o użytkowniku?

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym – sporządzeniu odpowiedzi na pytanie.

Jeżeli zapisałeś się do naszego newsletter-a lub w inny sposób zostałeś dodany do bazy subskrybentów wykorzystamy twoje dane w celu wysłania ci naszego newslettera. 

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W każdej chwili masz możliwość wypisania się z bazy subskrybentów bezpośrednio ze strony www.hga-com.at lub odnośnika zawartego w stopce wiadomości przesłanej na twój adres email.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Serwis www.hga-com.at wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Mimo naszych najwiekszych staran zastrzegamy sobie jakąkolwiek odpowiedzialność prawną wynikającą z informacji na www.hga-com.at , stronach towarzyszacych lub innych.

SZCZEGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Zleceniodawca winien przedłożyć Pełnomocnikowi wszystkie dokumenty niezbędne do zachowania wymaganych terminów w takim czasie, aby zapewnić Pełnomocnikowi wystarczająco dużo czasu na ich opracowanie, minimum 3 dni robocze. Przekazanie dokumentów jest uznawane każdorazowo za udzielenie zlecenia.
Zleceniodawca udziela niniejszym już teraz swojej zgody na prawo Pełnomocnika do zniszczenia wszystkich otrzymanych i/lub sporządzonych w ramach zlecenia dokumentów, a także wszystkich znajdujących się jeszcze u niego dokumentów, bez wcześniejszej konsultacji lub zawiadomienia, po upływie ustawowego okresu przechowywania. W razie wypowiedzenia pełnomocnictwa przed upływem tego okresu Pełnomocnik nie jest zobowiązany do przechowywania otrzymanych i/lub sporządzonych dokumentów.
Informacje udzielane telefonicznie nie podlegają odpowiedzialności. Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przejętych zobowiązań w sposób umyślny lub wynikający z rażącego niedbalstwa. W takim przypadku mocodawca wyraża wyraźnie zgodę na to, aby wysokość zobowiązania odszkodowawczego Pełnomocnika za powstałą szkodę wraz ze szkodami pośrednimi i kosztami następczymi ograniczona była do wysokości pokrycia oznaczonego w zawartej przez Pełnomocnika umowie o zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Roszczenia z tytułu gwarancji czy odszkodowania należy zgłaszać sądownie w okresie sześciu miesięcy od rozpoznania szkody, jednak najpóźniej w ciągu 36 miesięcy od zdarzenia, które spowodowało szkodę.
Pełnomocnik nie będzie podejmować żadnych czynności prawnych i prawniczych na rzecz Zleceniodawcy przed organami austriackimi. W przypadku postępowań sądowych Zleceniodawcy z udziałem organu austriackiego jako strony przeciwnej Pełnomocnik zgłasza swoją gotowość do udzielania informacji pełnomocnikowi procesowemu, umocowanemu przez Zleceniodawcę.
Podejmowane ew. drogą e-mailową zmiany merytoryczne są uznawane za oświadczenia ustne, w wyniku czego pracownicy Pełnomocnika nie ponoszą odpowiedzialności za niepotwierdzone na piśmie wiadomości e-mail. Pełnomocnik nie przejmuje również ryzyka i nie udziela żadnej gwarancji na terminowy, prawidłowy i kompletny odbiór wiadomości, danych i informacji drogą e-mailową lub faksową; dotyczy to zarówno przychodzącej, jak i wychodzącej korespondencji e-mailowej lub faksowej. W szczególności wysyłanie wiadomości e-mail lub faksowych do Pełnomocnika nie ma żadnych skutków względem zachowania terminów czy działania. Jeżeli Zleceniodawca wymaga szyfrowania przesyłanych rekordów danych, winien to wyraźnie ustalić na piśmie z Pełnomocnikiem w każdym pojedynczym przypadku, przy czym dodatkowe koszty ponosi Zleceniodawca.
Pełnomocnik jest uprawniony do umieszczania ogólnych i aktualnych informacji w związku z ustawą LSD-BG na stronie internetowej Pełnomocnika; zatem Pełnomocnik nie jest zobowiązany do osobnego przekazywania Zleceniodawcy w sposób ustny, telefoniczny czy pisemny aktualnych informacji lub wiadomości na temat nowelizacji ustawy LSD-BG. Brak dostępu do udostępnionych w internecie informacji nie upoważnia Klienta do dochodzenia lub uzasadniania w ten sposób powstania szkód pośrednich lub bezpośrednich. Przekazywanie informacji drogą faksową, e-mailową itd. nastąpi na życzenie Zleceniodawcy, który ponosi wyłączne ryzyko w tym zakresie. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu ewentualnych błędów w transmisji itp.
Ponadto Pełnomocnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany lub uzupełnienia przesłanych dokumentów przez osoby trzecie lub Zleceniodawcę, na które Pełnomocnik wyraźnie nie wyraził zgody. Zlecenie dotyczące doradztwa i reprezentowania w rozumieniu ustawy LSD-BG może zostać wypowiedziane zarówno przez Zleceniodawcę, jak i Pełnomocnika, z końcem każdego miesiąca kalendarzowego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia nie obowiązuje, jeżeli Zleceniodawca pozostaje w zwłoce w regulowaniu należności rachunku z tytułu honorarium przez okres dłuższy niż jeden miesiąc. W razie zwłoki w płatności Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłacenia odnośnych kosztów upomnienia i opłat windykacyjnych powołanych do tego jednostek.
Ustala się w przypadku uzgodnienia honorarium godzinowego, iż podstawą rozliczenia honorarium będzie prowadzony przez Pełnomocnika rejestr czasu pracy, chyba że Zleceniodawca udowodni, iż taki wymiar czasu pracy nie miał miejsca. Roszczenia z tytułu honorarium są wymagalne natychmiast po otrzymaniu odnośnego rachunku. Niedozwolone jest kompensowanie roszczeń wzajemnych bez wyraźnej zgody Pełnomocnika. W razie zwłoki w płatności ustala się odsetki za zwłokę w wysokości 1% za każdy rozpoczęty miesiąc (z doliczeniem podatku VAT). Zapewnione rabaty/obniżki honorarium lub ryczałty nie stanowią podstawy prawnej do dochodzenia dalszych obniżek czy ryczałtów. Propozycje honorarium są wiążące wyłącznie w formie pisemnej. Odmienne postanowienia wymagają zachowania formy pisemnej.

Zmiany polityki prywatności:

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

 

 

Deutsch:

 

Firmensitz:

HGA Frachtvermittlung - Handel und Consulting GmbH

Felix-Slavik-Str 4/2/17 

1210 Wien

Büro:

Ungargasse 58/6

A-1030 Wien 

Firmenbuchnummer: FN 164477d

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien

UID: ATU43902309

Bankverbindung:

Bank: Raifeissenbank Wienviertel Nordost eGenmbH

IBAN: AT45 3298 5000 0910 0223

BIC: RLNWATWWZDF 

Haftungsausschluss:

1. Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! 

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Besondere Geschäftsbedingungen:

Der Auftraggeber hat dem Bevollmächtigten, in der Folge kurz BV genannt, alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen so rechtzeitig vorzulegen, dass der BV eine angemessene Bearbeitungszeit, mindestens drei Werktage zur Verfügung steht. Die Übergabe von Unterlagen gilt jedenfalls als Auftragserteilung.

Der Auftraggeber erteilt bereits hiermit seine Zustimmung, dass der BV berechtigt ist, nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für alle im Rahmen des Auftragsverhältnisses erhaltenen und/oder erstellten Unterlagen, sowie sämtliche noch bei ihm befindlichen Unterlagen ohne weitere Rückfrage bzw. ohne Ankündigung zu vernichten. Wird das Vollmachtverhältnis vor Ablauf dieser Frist gekündigt, besteht für die BV keinerlei Verpflichtung zur Aufbewahrung von erhaltenen und/oder erstellten Unterlagen.

Für telefonisch erteilte Auskünfte besteht keine Haftung. Der BV haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig verschuldete Verletzung der übernommenen Pflichten. Für diesen Fall erklärt sich der Vollmachtgeber ausdrücklich damit einverstanden, dass die Ersatzpflicht für den entstandenen Schaden inklusive indirekter Schäden sowie Folgekosten durch den BV der Höhe nach insoweit beschränkt ist, als sie in der vom BV abgeschlossenen Berufshaftpflichtversicherung Deckung findet. Ansprüche aus dem Titel Gewährleistung oder Schadenersatz müssen binnen sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens, längstens binnen 36 Monaten ab dem schadensbegründenden Ereignis, gerichtlich geltend gemacht werden. Der BV übernimmt keine rechtlichen und juristischen Handlungen für den Auftraggeber gegenüber den österreichischen Behörden. Bei gerichtlichen Verfahren des Auftraggebers, bei denen die gegnerische Partei eine österreichische Behörde ist, erklärt sich der BV bereit, einem vom Auftraggeber beauftragten juristischen Vertreter, Auskünfte zu erteilen.

Allenfalls in E-Mails enthaltenen fachliche Äußerungen werden mündlichen Erklärungen gleichgestellt; folglich wird für nicht schriftlich bestätigte E-Mails von Mitarbeitern des BV keine Haftung übernommen. Der BV übernimmt auch kein Risiko und keine Gewähr für den fristgerechten, richtigen und vollständigen Empfang von Nachrichten, Daten und Informationen via E-Mail oder Fax; dies gilt sowohl für einlaufende als auch für abzusendende E-Mails oder Faxe. Insbesondere hat die Versendung von E-Mails oder Faxe an den BV keine termin- oder fristbewahrende bzw. auslösende Wirkung. Wünscht der Auftraggeber eine Verschlüsselung von übersendeten Datensätzen, ist dies mit dem BV im Einzelfall ausdrücklich schriftlich zu vereinbaren, wobei die Mehrkosten vom Auftraggeber zu tragen sind.

Der BV ist berechtigt, allgemeine und aktuelle Informationen im Zusammenhang mit dem LSD-BG in der von der BV gestalteten Homepage im Internet einzustellen; folglich ist die BV nicht verpflichtet, den Auftraggeber über die aktuellen Informationen oder Gesetzesänderungen des LSD-BG gesondert mündlich, telefonisch oder schriftlich zu informieren. Aus dem Nichtzugriff auf die im Internet zur Verfügung gestellten Informationen kann der Klient weder einen direkten noch indirekten Schaden ableiten oder geltend machen. Die Übermittlung von Informationen mittels Fax, E-Mail, etc. erfolgt über Wunsch des Auftraggebers, der hierfür auch das ausschließliche Risiko trägt. Da Übertragungsfehler usw. unterlaufen können, wird jegliche Haftung für daraus entstehende Schäden ausgeschlossen.

Weiters übernimmt der BV keinerlei Verantwortung für Änderungen oder Ergänzungen zu übersandten Dokumenten durch Dritte oder den Auftraggeber, denen der BV nicht ausdrücklich zugestimmt hat.

Der Auftrag zur Beratung und Vertretung iSd LSD-BG kann unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist vom Auftraggeber jeweils zum Ende eines jeden Kalendermonats, vom BV unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines jeden Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündigungsfrist gilt nicht, wenn der Auftraggeber mit einer offenen Honorarnote mehr als einen Monat säumig ist.

Bei Zahlungsverzug verpflichtet sich der Auftraggeber zur Bezahlung angemessener Mahnspesen und der Inkassogebühr eines Inkassobüros.

Es ist vereinbart, dass bei Vereinbarung eines Zeithonorars, die vom BV geführten Zeitaufzeichnungen der Honorarberechnung zugrunde zu legen sind, es sei denn, der Auftraggeber beweist, dass diese Arbeitszeit nicht aufgewendet worden ist.

Honoraransprüche sind sofort nach Erhalt der Honorarnote fällig. Dabei können Gegenforderungen ohne ausdrückliche Zustimmung des BV nicht aufgerechnet werden. Bei Zahlungsverzug gelten 1% Verzugszinsen pro angefangenem Monat (excl. USt) als vereinbart.

Gewährte Honorarermäßigung(en) oder Pauschalierung(en) geben keinen Rechtsanspruch auf Weitergewährung dieser Ermäßigung bzw. Pauschalierung. Honorarvorschläge sind nur in Schriftform verbindlich. Anderslautende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.